Ερευνητικά Έργα

 1. CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities
  • Πρόγραμμα: FP7-ICT-611140
  • Είδος έργου: Collaborative EU research project (STREP)
  • Διάρκεια: 2013-2016
  • Προϋπολογισμός: 3.2M€
  • Ρόλος: Συντονιστής Κοινοπραξίας (Coordinator)
  • Περισσότερα: http://www.carre-project.eu/
 2. Συγγγραφή ηλεκτρονικού συγγράμματος: Φυσική της Ζωής
  • Πρόγραμμα: Κάλλιπος, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Είδος έργου: Ομάδα Πανεπιστημιακών Καθηγητών
  • Διάρκεια: 2014-2015
  • Προϋπολογισμός: 10k€
  • Ρόλος: Συντονιστής, Κύριος Συγγραφέας
  • Περισσότερα:
 3.  MyHealthAvatar: A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information
  • Πρόγραμμα: FP7-ICT-600929
  • Είδος έργου: Collaborative EU research project (STREP)
  • Διάρκεια: 2013-2016
  • Προϋπολογισμός: 2.5M€
  • Ρόλος: Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμώνων του έργου
  • Περισσότερα: http://www.myhealthavatar.eu/

 4. e-ClinPro: Development and Use of Integrated E-clinical Protocols. Impact on Clinical Effectiveness
  • Πρόγραμμα: ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, MIS-375876
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία ελληνικών ερευνητικών ομάδων
  • Διάρκεια: 2012-2015
  • Προϋπολογισμός: 600k€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας
  • Περισσότερα: http://excellence.minedu.gov.gr/thales/en/thalesprojects/375876

 5. NEPHRON+:  ICT-enabled Wearable Artificial Kidney and Personal Renal Care System
  • Πρόγραμμα: FP7-ICT-248261
  • Είδος έργου: Collaborative EU research project (STREP)
  • Διάρκεια: 2011-2014
  • Προϋπολογισμός: 6.8M€
  • Ρόλος: Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμώνων του έργου
  • Περισσότερα: http://www.nephronplus.eu/

 6. mEducator – Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education
  • Πρόγραμμα: EC- eContentplus 2008
  • Είδος έργου: Best practice network
  • Διάρκεια: 2009-20012
  • Προϋπολογισμός: 4.5M€
  • Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος του φορέα ΔΠΘ. Ενεργός συμμετοχή στη σύλληψη της ιδέας και τη συγγραφή της πρότασης.
  • Περισσότερα: http://www.meducator.net/
 7. Home monitoring of chronic kidney disease
  • Πρόγραμμα: ΔΕΣΜΗ 2008 – Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2008, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Κύπρος), Κυπριακή Δημοκρατία και  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία 2 φορέων από Ελλάδα και Κύπρο
  • Διάρκεια: 2009-2010
  • Προϋπολογισμός: 162.7k€
  • Ρόλος: Proposal instigator, Team member for partner DUTH
 8. WideMedNet: A Mediterranean network for Higher and Continuing Medical Education Resources
  • Πρόγραμμα: ARCHIMED – Interreg III, Strand B, ERDF, EC
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία 5 Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 2008
  • Προϋπολογισμός: 481k€
  • Ρόλος: Εξωτερικός συνεργάτης για τον φορέα ΑΠΘ
 9. IntraMedNet: A Mediterranean Research and Higher Education Intranet in Medical and Biological Sciences
  • Πρόγραμμα: ARCHIMED – Interreg III, Strand B, ERDF, EC
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία 5 Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 2006-2008
  • Προϋπολογισμός: 1.2M€
  • Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος του φορέα ΔΠΘ. Ενεργός συμμετοχή στη σύλληψη της ιδέας και τη συγγραφή της πρότασης.
  • Περισσότερα: http://www2.cs.ucy.ac.cy/intramednet/
 10. PERKA: Home monitoring of peritoneal dialysis
  • Πρόγραμμα: Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2002-2006, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία 3 Ελληνικών φορέων
  • Διάρκεια: 2006-2008
  • Προϋπολογισμός: 640k€
  • Ρόλος: Τεχνικός Συντονιστής. Ενεργός συμμετοχή στη σύλληψη της ιδέας και τη συγγραφή της πρότασης.
 11. Magnetic Resonance 3D Dosimetry of Diagnostic and Interventional Radiology
  • Πρόγραμμα: Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, ΥΠΕΘΟ
  • Είδος έργου: Υποέργο Ιδρυματικού έργου του ΔΠΘ
  • Διάρκεια: 2005-2007
  • Προϋπολογισμός: 80k€
  • Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου
 12. Research and educational network in Public Health in the area of Bulgary-Greece
  • Πρόγραμμα: Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας, INTERREG IIIA/PHARE CBC, ΥΠΕΠΘ
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία φορέων από Ελλάδα και Βουλγαρία
  • Διάρκεια: 2006-2008
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας, εκπαιδευτής
 13. Εφαρμογές Μεθόδων της Φωτονικής Μικροσκοπίας στην Βιοϊατρική Έρευνα και τη Διάγνωση
  • Πρόγραμμα: Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρφωσης, Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ)
  • Project type: Ανθρώπινο δίκτυο για εκπαίδευση. Κοινοπραξία 8 Ελληνικών φορέων.
  • Διάρκεια: 2003-2005
  • Προϋπολογισμός: 180k€
  • Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος για τον φορέα Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ
 14. Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
  • Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΚΤ για Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Είδος έργου: Υποέργο Ιδρυματικού έργου ΔΠΘ
  • Διάρκεια: 2003-2008
  • Προϋπολογισμός: 285k€
  • Ρόλος: Τεχνικός Συντονιστής
 15. ΚΡΗΤΗ-ΚΤ: Ανάπτυξη Περιφερειακού Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Τηλεματικής στην Κρήτη
  • Πρόγραμμα: INTERREG II, ΥΠΕΘΟ
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ελληνικών φορέων
  • Διάρκεια: 1998-1999
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 16. TACIT: Theory and Applications of Continuous Interaction Techniques
  • Πρόγραμμα: TMR – Research Networks – Training and Mobility of Researchers, European Union
  • Είδος έργου: Ανθρώπινα δίκτυα. Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 1998-2002
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 17. TEMETEN: Towards a European Medical and Teleworking Network
  • Πρόγραμμα: EC DG XVI, RISI2, ARINCO
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 1997-2000
  • Προϋπολογισμός: 4.7M€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 18. ET-ASSIST: European Telemedicine for Medical Assistance
  • Πρόγραμμα: FP4-Telematics-2C-HC1016
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 1996-1998
  • Προϋπολογισμός: 3.8M€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
  • Περισσότερα: http://cordis.europa.eu/project/rcn/32050_en.html
   ‏  
 19. HECTOR: Health Emergency Management and Coordination Through Telematic Operational Resources
  • Πρόγραμμα: FP4-Telematics-2CHC1020
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών φορέων
  • Διάρκεια: 1996-1999
  • Προϋπολογισμός: 7.5M€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
  • Περισσότερα: http://cordis.europa.eu/result/rcn/21422_en.html
 20. STIRIXIS: Development of a PACS system for image retrieval by content
  • Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ – Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ)
  • Είδος έργου: Ιδρυματικό
  • Διάρκεια: 1996-1997
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 21. IHIS: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου
  • Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ – Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ)
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ελληνικών φορέων
  • Διάρκεια: 1995-1997
  • Προϋπολογισμός: 250k€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 22. TelePACS: Σύστημα Επεξεργασίας, Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων
  • Πρόγραμμα: ΠΑΤ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ – Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ)
  • Είδος έργου: Κοινοπραξία Ελληνικών φορέων
  • Διάρκεια: 1991-1995
  • Προϋπολογισμός: 300k€
  • Ρόλος: Μέλος ομάδας εργασίας του φορέα Ινστιτούτο Πληφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας